Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Kids Department: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kids Department gevestigd aan de Herenstraat 71a te Wateringen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56727852, met het e-mailadres klantenservice@kidsdepartment.nl en met het BTW-nummer NL001716846B74;
b. klant: iedere natuurlijke persoon met wie Kids Department een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Kids Department;
d. product: ieder op grond van de overeenkomst door Kids Department te leveren of geleverd goed;
e. website: de website https://www.kidsdepartment.nl/.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kids Department en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Op de website, in catalogi en mailings wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kids Department onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 Prijswijziging
5.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 6 Leveringen en leveringstermijnen
6.1 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Kids Department een nieuw adres heeft opgegeven.
6.2 De door Kids Department opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
6.3 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.
6.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling kan onder andere op de volgende wijzen geschieden:
a. middels Ideal;
b. middels bankoverschrijving;
c. middels creditcard;
d. middels contante betaling bij ophalen;
e. middels digitale acceptgiro (betalingsproces wordt afgehandeld door Riverty of Klarna)
7.2 Indien de betaling middels bankoverschrijving geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 5 werkdagen na de totstandkomings datum te zijn voldaan, op een door Kids Department aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
7.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan wel door de klant wordt gestorneerd en het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na de levering is voldaan, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Kids Department de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Kids Department op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Ontbinding
8.1 De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product alleen in zijn geheel te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Kids Department zal bij een dergelijke ontbinding binnen 10 werkdagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Let op! Artikelen gekocht met korting vanaf 60%, kunnen niet meer retour.
8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
8.3 Indien de klant nadat hij van Kids Department een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft Kids Department de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
8.4 Voorts is Kids Department bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 9 Klachtenregeling en verjaring
9.1 Kids Department raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk inclusief foto's te melden.
9.2 Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij: Kids Department o.v.v. Klacht Herenstraat 71a, 2291BC, Wateringen e-mail:klantenservice@kidsdepartment.nl 

9.3 Klachten worden door Kids Department binnen 15 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 15 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
9.4 Door Kids Department als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Kids Department.
9.5 Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, heeft de klant de mogelijkheid tegen betaling van klachtgeld de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
9.6 De uitspraak van de Geschillencommissie Thuiswinkel is bindend voor de partijen. Indien de klant (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan de klant terugbetaald.
9.7 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
9.8 Alle aanspraken jegens Kids Department die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Kids Department zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 10 Retourneren
Kids Department doet haar uiterste best om alle bestellingen perfect af te leveren. Mocht er desondanks een artikel niet aan de verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden. Let op! Artikelen gekocht met korting vanaf 60%, kunnen niet meer retour.

Voor retournering gelden er enkele voorwaarden.
•    Stuur de bestelling (of een deel ervan) terug met de bijgeleverde pakbon. Zonder pakbon kan de retournering niet afgehandeld worden.
•    Retouradres: Kids Department, o.v.v. retournering met het ordernummer of factuurnummer, Herenstraat 71a, 2291BC Wateringen.
•    De verzendkosten van het te retourneren artikel, zijn voor rekening van de koper.
•    De keuze van de vervoerder is aan de koper. Deze is verantwoordelijk voor de retourzending totdat wij deze in goede orde hebben ontvangen.
•    Artikelen kunnen retour gestuurd worden binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling.
•    Artikelen dienen in oorspronkelijke staat teruggestuurd te worden, met aangehechte prijskaartjes.
•    Artikelen dienen ongedragen en onbeschadigd te zijn. (Dus niet gewassen, niet hersteld of bij niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing/-instructies.)
•    Indien de bestelling gratis is verzonden en een deel van de bestelling geretourneerd wordt, waardoor het nieuwe orderbedrag uitkomt onder de gratis verzendingsgrens, dan vervalt de gratis verzending. Deze kosten zullen in mindering worden gebracht op het retourbedrag. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de zending als retour geaccepteerd. Het door u betaalde bedrag (met eventuele verrekening van de verzendkosten) wordt binnen 10 werkdagen door Kids Department teruggestort op het opgegeven rekeningnummer waarmee de betaling geschiedde.

Artikel 11 Overmacht
In geval van overmacht is Kids Department niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Kids Department als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Geheimhouding
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Kids Department gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Kids Department zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Kids Department niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Kids Department geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
13.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Kids Department, mag de klant geen informatie, teksten, logos, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 14 Beveiliging en internet
Kids Department zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Kids Department kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de Geschillencommissie Thuiswinkel dan wel op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.3 Indien er sprake is van een geschil en Kids Department aan de klant te kennen heeft gegeven van de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden genoemde bindende adviesprocedure gebruik wenst te maken, dan heeft de klant 2 maanden na deze kennisgeving de bevoegdheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
15.4 Op elke overeenkomst tussen Kids Department en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Laatste wijziging voorwaarden 01-08-2023